Pon - Pet 08:00 - 15:00
Vikendom zatvoreno
+387 35 260-478
Telefon
Pozorišna br.2 75000 Tuzla
Adresa

Plan aktivnosti KO za 2019. godinu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

 

Kantonalni odbor SSVOONK-a BiH Tuzlanskog kantona  će u 2019. godini  nastaviti provoditi aktivnosti u zaštiti i ostvarivanju prava svojih članova, poboljšanja uslova rada kroz realizaciju planiranih aktivnosti i ostvarenja sljedećih ciljeva:

 

 

1. ZAŠTITA I REGULISANJE RADNO-PRAVNOG STATUSA ČLANOVA SINDIKATA

 

 

- Kvalitetno se pozicionirati u odnosu na novu vlast i ostati partner u socijalnom dijalogu sa Vladom TK,

- Aktivno učestvovati u donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju,

- Preko organa SSVOONK-a BiH uzeti aktivno učešće u kreiranju zakonskih propisa iz oblasti radnog zakonodavstva i zakona koji se tiču radno-pravnog statusa uposlenika u srednjem i visokom  obrazovanju i kulturi.  

 

 

2. MATERIJALNI STATUS ČLANOVA SINDIKATA

 

Kantonalni odbor SSVOONK-a BiH TK će u skladu sa pozitivnim iskustvima i dalje djelovati zajedno sa sindikatima zaposlenika koji plaće i naknade primaju sa Budžeta TK, a posebno sa Samostalnim sindikatom radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona.

Ključni interes našeg Sindikata je da u pregovorima sa Vladom TK insistiramo na zaštiti  radnih mjesta, redovnosti isplata plaća i naknada, očuvanju dostignutih prava i stvaranju pretpostavki za poboljšanje standarda, te konačno otvaranje pitanja uslova rada, a naročito kroz izmjene i dopune Pedagoških standarda u dijelu nastavnih normi i broju učenika u odjeljenju. Također treba insistirati na ulaganju u obrazovanje, kako kroz kapitalna ulaganja u infrastrukturu, tako i u opremanje savremenim nastavnim sredstvima i pomagalima.

 

 

3. ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIKA

 

Nužno je nastaviti započete aktivnosti na izradi novog Sporazuma o zbrinjavanju  radnika za čijim radom je djelimično ili u potpunosti prestala potreba i Kriterija za iskazivanje radnika za čijim radom je djelimično ili u potpunosti prestala potreba, a posebno u djelu formiranja jedne komisije za osnovno i srednje obrazovanje, kako bi sam proces zbrinjavanja bio maksimalno transparentan i kontroliran.

Kroz Komisiju za zbrinjavanje radnika za čijim je radom djelimično ili u potpunosti prestala potreba nastaviti sa aktivnostima na uspješnom zbrinjavanju istih, vodeći računa o zaključcima Kantonalnog odbora koji se odnose na oprez prilikom davanja preporuke o angažovanju radnika na neodređeno vrijeme i preuzimanje radnika iz osnovnih škola.

 

 

4. KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

 

Obzirom da je potpisani Kolektivni ugovor zaključen na period od dvije  godine, neophodne je prije isteka primjene Kolektivnog ugovora stupiti u pregovore i nastojati poboljšati određene odredbe,  kroz izmjene i dopune važećeg  Kolektivnog ugovora ili potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora, o čemu se treba provesti šira rasprava u bazi.

Kad je u pitanju Kolektivni ugovor za djelatnost kulture, treba naglasiti da, iako do sada nismo uspjeli započeti pregovore, treba i dalje insistirati na istom uz uključivanje Centrale, Kantonalnog odbora SSS BiH TK i aktualiziranjem problema putem medija.

 

 

5. PODZAKONSKI AKTI – PEDAGOŠKI STANDARDI, PRAVILNICI

 

Potrebno je pokrenuti aktivnosti za pokretanje procedure za izmjene i dopune Pedagoških standarda u dijelu nastavnih normi i broja učenika u odjeljenjima, kako bismo barem dijelom amortizovali pojavu tehnološkog viška koji će nastati usljed smanjenog broja učenika na upisu u prvi razred.

Nastaviti aktivnosti oko donošenja Uredbe o ocjenjivanju i sticanju viših stručnih zvanja, te drugih podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju.

 

 

6. FINANSIJSKO JAČANJE NAŠEG SINDIKATA KAO TEMELJ STABILNE SINDIKALNE ORGANIZACIJE

 

Moramo uložiti maksimalno truda da učlanimo u Sindikat što veći broj radnika kako bi, između ostalog, povećali prihodovnu stranu, te na taj način mogli sprovesti sve planirane aktivnosti.

Realno i odgovorno planirati sredstva donošenjem Finansijskog  plana, kojeg će pripremiti Komisija za izradu finansijskog  plana i Kantonalni odbor, te isti dostaviti Konferenciji na usvajanje.

Posebno je potrebno voditi računa o obezbjeđivanju sredstava za provođenje svih sindikalnih akcija, planiranih godišnjim Planom rada, za efikasan rad kancelarije Kantonalnog odbora, sredstva za pružanje pomoći našim članovima, eventualne proteste, štrajkove i posebno edukaciju naših članova.

 

 

7. PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI

 

U saradnji sa Centralom SSVOONK-a BiH i dalje pružati članstvu kvalitetnu i besplatnu pravnu pomoć, a sve radi zaštite prava, kako kolektivnih tako i pojedinačnih.

Na osnovu pozitivnih iskustava nastaviti  dosadašnju praksu angažovanja stručnog saradnika ali i aktiviranje Komisije za pravna pitanja, a sve u cilju pružanja pravovremene,  kvalitetne i kontinuirane pravne pomoći članovima SSVOONK-a BiH TK,  te izrade pravnih akata.

 

 

8. EDUKACIJE  - SEMINARI

 

Obezbjediti učešće sindikalnim povjerenicima na seminaru koji će organizovati Kantonalni odbor SSVOONK-a BiH Tuzlanskog kantona, zajedno sa SSOOiO TK.

Također treba organizovati sastanke i edukaciju članstva po sindikalnim organizacijama. Takvu priliku treba iskoristiti i za stvaranje čvrste sindikalne infrastrukture koja će biti kadra odgovoriti svim zadaćama.

 

 

9. INFORMISANJE ČLANSTVA I SARADNJA SA MEDIJIMA

 

Web stranicu Kantonalnog odbora SSVOONK-a BiH Tuzlanskog kantona treba modernizirati i  putem nje vršiti pravovremeno i permanentno informisanje našeg članstva.  

Nastaviti razvijati dobru saradnju sa predstavnicima medija kroz redovno dostavljanje informacija njihovim predstavnicima putem saopštenja, organizacijom press konferencija i učestvovanjem u radio i tv emisijama.

 

 

10. SVJETSKI DAN UČITELJA / NASTAVNIKA

 

Dosadašnja pozitivna iskustva organizacije i obilježavanja 5. oktobra – Svjetskog Dana nastavnika na kantonalnoj razini u organizaciji Kantonalnog odbora SSVOONK-a BiH TK, Kantonalnog odbora SSOOiO TK, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK,  Pedagoškog zavoda TK  i Društva pedagoga TiZO, obavezuju nas da tu tradiciju treba nastaviti, očuvati i obogatiti, uz insistiranje za prisustvo na centralnoj manifestaciji.

 

 

11. KOLEKTIVNI ISPRAĆAJ ČLANOVA SINDIKATA U PENZIJU

 

Kolektivni ispraćaj penzionera u 2019. godini planiran je u skladu  sa finansijskim mogućnostima Kantonalnog odbora SSVOONK-a BiH TK. Ova aktivnost  će se realizovati u saradnji sa Sindikatom osnovnog obrazovanja u cilju dostojanstvenog odlaska u zasluženu penziju naših članova.

 

 

12. OSTALE AKTIVNOSTI

 

- Rad u višim organima SSVOONK BiH,

- Kroz posjete sindikalnim organizacijama promovisati sindikalizam i ukazati na važnost i ulogu sindikalnih povjerenika, a kroz permanentnu edukaciju jačati njihove kompetencije,

- Osigurati i afirmirati partnerski dijalog sa nevladinim sektorom.

 

© Copyright 2023 SSVOONK BIH - TK.