Pon - Pet 08:00 - 15:00
Vikendom zatvoreno
+387 35 260-478
Telefon
Pozorišna br.2 75000 Tuzla
Adresa

Kantonalni odbor, ukratko

Kantonalni odbor je izvršni organ Kantonalne konferencije i njegov broj članova utvrđuje se odlukom Kantonalne konferencije, cijeneći broj i vrstu škola, fakulteta i ustanova nauke i kulture koje su članovi Kantonalne konferencije.

Sjednicom Kantonalnog odbora predsjedava i rukovodi predsjednik Kantonalne organizacije, a u njegovoj odsutnosti, potpredsjednik, a u odsutnosti potpredsjednika jedan član Kantonalnog odbora koga odredi predsjednik.

Kantonalni odbor:

 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • koordinira radom sindikalnih organizacija;
 • donosi odluku o štrajku;
 • utvrđuje prijedlog granskih Kolektivnih ugovora za područje kantona;
 • donosi odluku o zaključenju Kolektivnog ugovora;
 • vodi pregovore sa poslodavcem o zaključivanju i primjeni kolektivnog ugovora;
 • daje mišljenje na nacrt propisa i općih akata koje donosi poslodavac sa nivoa vlasti na kojem je formiran Kantonalni odbor;
 • inicira izmjene i dopune propisa koji na bilo koji način uređuju radno–pravne odnose, statusna i druga pitanja članstva;
 • podnosi i pokreće inicijative Upravnom odboru o svim pitanjima iz Programskih ciljeva Sindikata;
 • podnosi izvještaj o svom radu i fininsijski izvještaj Sindikalnim organizacijama, Kantonalnoj konferenciji i Upravnom odboru, najmanje jednom godišnje;
 • može voditi centralno računovodstvo i finansije za sindikalne organizacije na nivou kantona;
 • donosi odluku o održavanju redovne, vanredne i izborne Kantonalne konferencije;
 • donosi odluku o broju i strukturi delegata za zasjedanje Kantonalne konferencije;
 • donosi odluku o Kriterijima za izbor u Kantonalni odbor (broj članova i sastav odbora);
 • bira i razrješava članove odbora, komisija i radnih tijela Kantonalnog odbora;
 • po potrebi zakazuje sastanak Sindikalne organizacije i Sindikalnog odbora;
 • redovno obavještava Upravni odbor Sindikata o zakazivanju sastanaka Kantonalnog odbora;
 • redovno dostavlja izvode iz zapisnika sa sastanka Kantonalnog odbora, naročito odluke, zaključke, preporuke, pokrenute inicijative i izvještaje Sindikalnim organizacijama i Upravnom odboru;
 • verifikuje izbore u Sindikalnim organizacijama;
 • daje prethodnu saglasnost sindikalnoj organizaciji da dostavi stav Sindikata poslodavcu za otkaz ugovora o radu članu Sindikata. Stav Kantonalnog odbora je obavezujući za sindikalni odbor i organizaciju;
 • donosi odluku o formiranju odbora, sekcija, komisija i radnih tijela Sindikata;
 • vrši izbor i razrješava dopredsjednika/potpredsjednika, predsjednika i članove Odbora Sindikata, sekcija Sindikata i članove komisija i radnih tijela Sindikata;
 • donosi odluku o formiranju sindikalne organizacije i daje saglasnost za upis te organizacije u spisak sindikalnih organizacija koji se vodi u Kantonalnom odboru;
 • donosi odluku o potrebi obavljanja profesionalnih funkcija u Kantonalnoj organizaciji;
 • donosi odluku o organizaciji službe Kantonalne organizacije;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i Pravilima o organizovanju i radu Kantonalne ogranizacije.

Kantonalni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova kantonalnog odbora.

Članovi kantonalnog odbora

Članovi Kantonalnog odbora dolaze sa prostora cijeloga Tuzlanskog kantona pri čemu svaka općina ima barem jednog predstavnika
Bećirović, Mirzet
tel: 061 732 872
e-mail: becirovic@gmail.com
škola: JU Mješovita srednja škola Sapna
Hadžić, Amir
tel: 063 386 476
e-mail: hadzicamir430@gmail.com 
škola: JU MS Elektrotehnička škola Tuzla
Musić, Zajim
tel: 061 705 074
e-mail: zajim.music@googlemail.com
škola: JU Mješovita srednja škola Banovići

Komisije

Kantonalni odbor formira  komisije i sekcije kao radna tijela
djelovanja Sindikata u rješavanju određenih sindikalnih i drugih pitanja.

1

Komisija za kolektivni ugovor i kolektivno pregovaranje

2

Komisija za pravnu zaštitu i praćenje propisa

3

Komisija za tehnološki višak (prekobrojnost)

4

Komisija za informisanje

5

Komisija za materijalnu pomoć članovima Sindikata

6

Komisija za edukaciju članova Sindikata

7

Komisija za sport, odmor i rekreaciju članova Sindikata

Iz statuta

Statut Sindikata određuje formiranje komisija

Kantonalni odbor može formirati i druge komisije, u skladu sa potrebama i interesima članstva i Kantonalnog odbora.


 Predsjednici komisija se biraju iz reda članova Kantonalnog odbora.


 Kantonalni odbor će Pravilima o radu Kantonalnog odbora, Poslovnikom o radu i odlukom Kantonalnog odbora odrediti predmet i djelokrug rada, način rada, izbor članova komisija, broj članova komisija i druga pitanja vezana za rad i djelovanje komisija.

Komisija ima neparan broj članova.

© Copyright 2024 SSVOONK BIH - TK.