Pon - Pet 08:00 - 15:00
Vikendom zatvoreno
+387 35 260-478
Telefon
Pozorišna br.2 75000 Tuzla
Adresa

Sindikalne organizacije 

U sastavu Sindikata srednjeg odgoja i obrazovanja, nauke i kulture BiH, na nivou organizacione jedinice Tuzlanskog kanotna djeluje 38 sindikalnih organizacija. Ovdje su navedeni sa imenima povjerenika i kontakt podacima.

JU Mješovita srednja škola Banovići
Povjerenik: Musić Zajim
E-mail: zajim.music@googlemail.com
JU Srednja muzička škola Tuzla
Povjerenik:  Zulić Edina
E-mail: m.zulic@bih.net.ba

Član Sindikata može biti državljanin Bosne i Hercegovine, strano lice koje ima stalni
ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi
Sindikatu na način propisan Statutom.


Članom Sindikata mogu postati svi zaposleni u srednjem i visokom obrazovanju,
odgoju, nauci i kulturi, te druga lica i organizacije koje za to imaju interes, osim funkcionera koji predstavljaju državu, odnosno poslodavca.


Članovi ovog Sindikata mogu postati i osobe koje su članovi drugih sindikata i koji
poštuju ovaj Statut i uredno izmiruju članarinu.

Pristup u članstvo Sindikata je dobrovoljno.
Učlanjenje se vrši u sindikalnoj organizaciji davanjem pismene izjave predsjedniku -
povjereniku u sindikalnim organizacijama (u daljem tekstu: predsjednik sindikalne
organizacije).


Pristupnica u e-formi 

Član Sindikata ima sljedeća prava:

- slobodno iznosi svoje stavove, mišljenje i aktivno učestvuje u ostvarivanju ciljeva i

zadataka Sindikata;

- da bude biran i neposredno učestvuje u kandidovanju, predlaganju i biranju članova

organa ovog Sindikata;

- da zahtijeva pravnu zaštitu svojih prava iz radnog odnosa;

- na materijalnu pomoć u skladu sa normativnim aktima Sindikata;

- sudjeluje u nadzoru rada Sindikata i sindikalne organizacije, putem ovlaštenih

predstavnika organa i tijela;

- inicira donošenje odluka u skladu sa ovim Statutom;

- zahtijeva pokretanje postupka za utvrĎivanje odgovornosti rukovodstva Sindikata i

organa Sindikata;

- sudjeluje u aktivnostima sindikalne borbe koju provodi Sindikat

 

STATUT

Radom sindikalne organizacije rukovodi predsjednik sindikalnog odbora

Organi sindikalne organizacije su:

- Sindikalni odbor i

- Nadzorni odbor.

Sindikalni odbor čine najmanje tri člana koje izabere sindikalna organizacija.

Sindikalni odbor ima predsjednika, dopredsjednika, jednog ili više članova.

Radom Sindikalnog odbora rukovodi i njim predsjedava predsjednik sindikalne

organizacije.

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira i razrješava sindikalna organizacija

Sindikalni odbor:

- donosi Poslovnik o svom radu;

- daje mišljenje po zahtjevu članstva za zaštitu njihovih prava;

- donosi Operativni program rada;

- podnosi članstvu izvještaj o svom radu;

- razmatra pitanja od interesa za članstvo;- odlučuje o upotrebi sredstava kojim raspolaže sindikalna organizacija;

...

Nadzorni odbor vrši kontrolu pravilnosti korištenja finansijskih sredstava i ukupne

sindikalne imovine, i to najmanje jednom godišnje i o tome informiše članstvo sindikalne

organizacije i Kantonalni odbor Sindikata.


STATUT

© Copyright 2024 SSVOONK BIH - TK.